Handelsbetingelser

1 Definitioner og generelle betingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Backer Consult.

1.2. Standardbetingelserne udgør, sammen med andet skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Backer Consult.

1.3. Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af Backer Consult. Ansvaret for eventuel brug af underleverandører påhviler Backer Consult.

1.4. Standardbetingelserne er gældende for alle udførte opgaver med mindre andet er aftalt.

1.5. Backer Consult assisterer med bogholderi og support og konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder, at der faktureres for forbrugt tid.

1.6. Der er ingen binding på opgaverne.

1.7. Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste time og faktureret.

2 Priser og betaling

2.1. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

2.2. Manglende rettidig betaling, pålægges et kompensationsgebyr på 310 kr. ved første rykker. Efterfølgende rykkere vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Renter beregnes fra forfaldsdato ved for sen betaling. Rentesatsen følger af Nationalbankens officielle udlånsrente + 10%.  Ved fortsat manglende betaling vil sagen overgå til retslig inkasso uden yderligere varsel.

2.3 Backer Consult fakturerer alle opgaver løbende. Forud fakturering og forudbetaling kan forekomme.

2.4. Backer Consult fakturerer i henhold til aftalt standard timepris, support og rådgivningsstandard timepris samt efter forbrugt tid, såfremt ikke andet er aftalt.

2.5. Tidsforbrug i forbindelse med transport, faktureres efter standard timepris samt kilometergodtgørelse efter statens takster med mindre andet fremgår af særskilt aftale.

2.6. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.

2.8 Prisændringer kan varsles med løbende måned + 30 dage.

2.9 Det er aftalt mellem parterne, at kundens eventuelle indsigelser mod fremsendte fakturaer skal fremsættes senest 8 dage fra modtagelsen af en faktura. Fremsendes sådanne indsigelser ikke, betragtes fakturaen som værende godkendt af kunden.

Kunden er ikke senere berettiget til at fremsætte indsigelser mod fakturaens indhold, herunder det i fakturaen angivne timeforbrug.

3 Rettigheder til Arbejdet

3.1. Alt regnskabsmateriale tilhører kunden.

4 Tavshedspligt og referencer

4.1. Backer Consult forpligter sig til, ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt uden særskilt samtykke fra kunden.

4.2. Backer Consult har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

5 Behandling af personoplysninger

5.1 Backer Consult er underlagt hvidvaskningsloven. Backer Consult er forpligtet til at indhente legitimation på kunden samt anden dokumentation.

5.2 CPR-validering og andet fortroligt materiale vil blive opbevaret jf. gældende lovgivning.

5.3 Alle ændringer vil blive meldt skriftligt til kunden.

6 Force majeure

6.1. Backer Consult er ikke ansvarlig for skade eller mangler ved arbejdets udførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Backer Consult er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Backer Consult forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Backer Consult ikke er herre over, og som Backer Consult ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7 Tvister

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten i Hillerød som første instans.